Administratief toezicht

Met de komst van de KPMG-kwaliteitscriteria voor omgevingsdiensten is de belangstelling voor het vakgebied Keten- en Administratief Toezicht groter dan ooit.
Dit uit zich in een groeiende vraag naar mijn diensten.

In 1988 begon ik als coördinator en rechercheur milieudelicten bij het Milieubijstandsteam van de toenmalige Hoofdinspectie Milieuhygiëne van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (V.R.O.M.).
De inspectie was in die periode verantwoordelijk voor het eerstelijnstoezicht bij grote afvalstoffeninrichtingen, waarvoor de Wet chemische afvalstoffen van toepassing was.

Het was in deze periode dat ik mijn eerste ervaringen met administratief toezicht opdeed. Mijn kennis en ervaring heb ik via vele cursussen, waaronder Handhaving Milieuwetgeving (HAMIL) bij de Bestuursacademie Randstad en Mibacu, en inhouse trainingen bij tal van toezichthoudende overheden, overgedragen aan toezichthouders. Na mijn overstap in 1999 naar het bedrijfsleven hebben Rijkswaterstaat, milieudiensten, provincies, politie, waterschappen, VROM-IOD en VROM-Inspectie mij veelvuldig ingeschakeld voor het ondersteunen van toezichtprojecten. Ik heb hierdoor een bijzondere expertise kunnen ontwikkelen in toezichthoudend onderzoek bij met name bedrijven in de afvalstoffensector.

Voorbeelden Keten – en Administratief Toezicht

Voorbeelden van de laatste 20 jaar uitgevoerde onderzoeken zijn:

  • Afvalstoffenbewegingen tussen entiteiten in een afvalstoffenconcern
  • De vergunde innamecapaciteit van een composteringsbedrijf
  • Massabalansen van gevaarlijke afvalstoffen
  • Verwerken afvalwater bij tankautoreinigers
  • Verwerken grond door grondbanken
  • Naleven registratievoorschriften bij schrootbedrijven en bij autodemontage bedrijven
  • Verwerken baggerslib
  • Naleven wet- en regelgeving door gecertificeerde bedrijven en freeriders in de asbestverwijderingsbranche

Opsporing

Milieuteams van de politie zijn ondersteund bij het onderzoeken van milieufraude, waaronder een bedrijf dat in gevaarlijk afval handelde en dit deels verwerkt heeft en een bedrijf dat illegaal partijen verontreinigde grond samenvoegde. De ondersteuning bestond vooral uit het onderzoeken of aan registratieverplichtingen is voldaan en het berekenen van het wederrechtelijk voordeel.

Ketentoezicht

Sinds april 2013 ben ik als adviseur ketentoezicht / administratief toezichthouder verbonden aan het Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten. In dit team richten we ons op de ketens asbestverwijdering, biovergisting, verontreinigde grond en autodemontage. Inmiddels zijn meerdere, op risicoanalyses gestoelde, interventies bij bedrijven in deze sector verricht. Het ontsluiten en analyseren van de (digitale) administratie van de bedrijven blijkt veel inzicht te geven in het nalevingsgedrag van de bedrijven. Hierin streven wij naar steeds effectievere en efficiëntere methoden, waaronder het analyseren van digitale gegevens van de vergunninghouders. Mijn ervaring als rechercheur en forensisch accountant is daarbij een meerwaarde om ook het onderzoeksproces te structureren.

Succesfactoren

De belangstelling voor het vakgebied van Keten- en Administratief Toezicht neemt de laatste paar jaar weer flink toe. De grootste valkuil bij het in dit kader uitvoeren van projecten is volgens mij het verzanden in de enorme hoeveelheid aan data die van een bedrijf ontvangen wordt. Die data die ook nog eens goed geduid moeten worden binnen de context van vaak zeer complexe wet- en regelgeving. Denk hierbij aan bedrijven die werken met -verontreinigde- grond of die materialen verhandelen en/of gebruiken in de co-vergistingssector. Afvalstoffen, meststoffen, diervoeders, dierlijke bijproducten, waarbij wet- en regelgeving ook niet altijd even helder blijkt te zijn.

shaking-hands-96298_1280De succesfactoren voor projecten Keten- en Administratief Toezicht zijn :
FOCUS en CONTEXT.

Om dit te bewaken is projectmanagement essentieel.
Ik kan uw organisatie hiermee adviseren en ondersteunen.

Contact